Algemeen ouders en gastouders

Pedagogisch Beleid

Waar kunnen we het pedagogisch beleidsplan vinden?

U kunt ons pedagogisch beleidsplan hier downloaden

Terug

 

Wat zijn de uitgangspunten van het pedagogisch beleid?

Onze pedagogische visie

De basis van ons pedagogisch beleid is verankerd in de Bijbel. Deze visie is bepalend voor onze levenshouding, de manier waarop wij denken en de basis van ons handelen. Kinderen voelen wat ‘echt’ is en wat niet. Om die reden dienen al onze gastouders onze pedagogische visie en de christelijke normen en waarden, zoals vastgelegd in de Bijbel, te onderschrijven.

Liefde....

In ons beleid staat het naleven van Christus voorop. In ons leven en handelen gaan we uit van het leven van Christus zoals beschreven in de Bijbel, waarbij Christus’ leven en sterven ons voorbeeld is. Uitsluitend door Zijn lijden en sterven is voor ons verzoening mogelijk geworden met God. Dit is de basis van waaruit wij leven en handelen. Daarbij zijn Zijn bijzondere liefde en zorg voor de kinderen en degenen die hulp nodig hebben, een voorbeeld voor de wijze waarop wij willen omgaan met elkaar en de op te vangen kinderen.

… en respect

Respect voor onszelf blijkt uit het accepteren van onszelf. Deze zelfacceptatie/dit zelfrespect stimuleren we dus ook bij de kinderen. Voortvloeiend uit zelfrespect hechten wij grote waarde aan het accepteren van de (eigenheid van de) ander. Wij proberen zonder vooroordelen ten opzichte van de ander te staan. Ieder mens is immers een unieke schepping van God. Stimuleren van de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, alsook het respect voor de ander speelt in het handelen van de gastouder een grote rol.

Om te groeien naar een evenwichtige, stabiele persoonlijkheid

De ontwikkeling die een kind doormaakt is erg belangrijk voor de verdere ontplooiing. Het kind bouwt de eigen emotionele basiszekerheid op voor het latere leven. Ieder kind ontwikkelt zich daarbij op zijn eigen unieke wijze en in zijn eigen tempo. Van essentieel belang hierbij zijn de omgeving en de sfeer waarin het kind zich bevindt. Liefde, veiligheid en stabiliteit zijn hierbij sleutelwoorden.

Respect verwachten we ook voor de verschillende kerkverbanden van onze ouders en gastouders. Elk kerkverband heeft zijn eigen(aardig)heden. Dat respecteren we en ons streven is dat ouders, gastouders en kinderen uit alle christelijke kerkverbanden zich bij ons thuis voelen en bij ons begrepen voelen..

Terug

 

Gastouderopvang

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij een geregistreerde gastouder voor een kind zorgt. De opvang vindt in de meeste gevallen plaats bij de gastouder thuis. Ouders kunnen gebruik maken van gastouderopvang tot een kind naar de middelbare school gaat.

Opvang aan huis

Bij opvang aan huis vangt de gastouder kinderen op in het huis van de ouders. Opvang bij de ouders thuis valt onder de regeling dienstverlening aan huis en hiervoor gelden aanvullende regels vanuit de Overheid. De overheid ziet de gastouder dan als werknemer en de vraagouder als werkgever. Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag, wanneer de opvang loopt via Christelijk Gastouderbureau Korelon.

Terug

 

Wat is een gastouderbureau?

Een gastouderbureau registreert, controleert en assisteert gastouders en ouders. Door de registratie van de gastouder in het LRKP, komen ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Ouders die op zoek zijn naar een gastouder kunnen zich bij ons inschrijven, evenals gastouders die opvang kunnen bieden. Wij gaan dan samen met u op zoek naar een geschikt gezin. U kunt zich ook samen inschrijven .

Terug

 

Wat is het verschil tussen gastouderopvang en opvang aan huis?

Bij gastouderopvang wordt een kind opgevangen in het huis van de gastouder. Bij opvang aan huis vangt de gastouder de kinderen op in het huis van de ouders.

Terug

 

Wanneer is opvang aan huis aantrekkelijk?

Opvang aan huis is financieel pas aantrekkelijk voor ouders met minimaal 2 kinderen die gelijktijdig worden opgevangen. Hoe meer kinderen (tegelijkertijd) in de opvang zijn, hoe groter het financieel voordeel zal zijn. Naast financieel voordeel, speelt ook een enorm praktisch voordeel. Opvang aan huis geeft rust tijdens de normale spitsuren. Afhankelijk van het tijdstip waarop de opvang aan huis komt, kan ze de kinderen uit bed halen, ontbijt ze met de kinderen en blijven de kinderen thuis en in hun vertrouwde ritme. In een aantal gevallen zal de opvang aan huis ook lichte huishoudelijke werkzaamheden willen verrichten. ’s Avonds staat het eten vaak klaar of heeft de opvang aan huis al met de kinderen gegeten. Dat is natuurlijk prettig thuiskomen!

Terug

 

Welke eisen worden gesteld bij opvang in het huis van de ouders?

Wanneer kinderen worden opgevangen in het huis van de ouder(s), valt de opvang aan huis onder de Regeling Huispersoneel. Hier vindt u een kort en volledig overzicht van de overheidsrichtlijnen waaraan deze opvang dient te voldoen. 

Terug

 

Christelijk Gastouderbureau Korelon

Wat kunnen we verwachten van christelijk gastouderbureau Korelon?

Ons gastouderbureau heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. We vinden het belangrijk dat opvang, wanneer u die via ons bureau verzorgd, voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Daarnaast is het belangrijk dat ouders en gastouders voldoende informatie en ondersteuning hebben om de opvang goed en probleemloos te laten verlopen. Dat is waar wij voor gaan!

Terug

 

Deskundigheidsbevordering

EHBO bij Kinderen

Al onze gastouders hebben een geldig certificaat EHBO bij Kinderen. We vinden het heel belangrijk dat ook onze ouders de mogelijkheid krijgen deze cursus tegen betaalbaar tarief te kunnen volgen. Daarom hebben we een overeenkomst gesloten met Livis. Al onze ouders en gastouders kunnen nu de cursus EHBO bij Kinderen volgen tegen sterk gereduceerd tarief. U kunt de cursus volgen via open inschrijving, op korte termijn én bij u in de buurt. Daarnaast bieden wij een aantal cursussen waarop uitsluitend onze eigen ouders en gastouders mogen inschrijven. De kwaliteit is dezelfde, maar de trainer is christen en deelnemers zijn allen ingeschreven bij onze organisatie.

Terug

 

Dienstverlening en kosten/inkomsten

Waaruit bestaan de kosten voor gastouderopvang bij Korelon?

 • Het bedrag dat ouders maandelijks aan Christelijk Gastouderbureau Korelon betalen, bestaat uit twee delen:
 • Bureau- of begeleidingskosten (vast tarief per gezin per maand)
 • Opvangvergoeding voor de gastouder

Terug

 

Welke vergoeding adviseert Christelijk Gastouderbureau Korelon voor de gastouder in 2017?

Gastouderopvang

Voor opvang bij de gastouder adviseren wij u een vergoeding per uur per kind aan de gastouder tussen de € 4,75 en € 5,25 per kind per uur (onafhankelijk van het gekozen dienstverleningspakket).

Opvang aan huis

Bij opvang in het huis van de ouders, heeft de gastouder recht op minimaal het wettelijk vastgestelde minimumloon. Dit bedrag betaalt u per WERKuur van de gastouder (ongeacht het aantal kinderen dat wordt opgevangen).  Bij opvang aan huis gelden aanvullende eisen vanuit de overheid.

Wij adviseren voor de uurprijs bij opvang aan huis, minimaal dezelfde uurprijs per kind te hanteren als gastouderopvang. Wanneer u in de de kostenberekening (zie downloads) INVULHULP OFFERTE invult, kunt u de opvangkosten per uur per kind eenvoudig aflezen op regel 28.

Terug

 

Welke overwegingen spelen een rol bij het vaststellen van de gastoudervergoeding?

 • Voor een oppas zonder diploma (informele opvang) geeft het NIBUD een richtlijn tussen de € 3 en € 4,60 voor oppas door jongeren (studenten). Dit betreft dus oppas zonder kindgericht diploma, EHBO of andere vereiste kwaliteiten. Uw gastouder heeft:
  • een pedagogische opleiding op MBO2-niveau;
  • een geldig certificaat EHBO bij Kinderen;
  • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  van zichzelf;
  • een VOG van haar inwonende volwassen huisgenoten (alleen bij gastouderopvang);
  • een opvanglocatie die is gescreend op risico’s van veiligheid en hygiëne;
  • Christelijke identiteit;
  • Elke gastouder voldoet aan de (extra) eisen die wij stellen in ons Profiel Gastouder (zie onder downloads);
 • De verantwoordelijkheid van een gastouder is groot. Ze is verantwoordelijk voor de opvang van uw kind(eren);
 • De mate van verzorging die kinderen nodig hebben (leeftijd 0, 1 en 2 jaar is zwaarder dan 6, 7 en 8 jaar);
 • De mate van individuele aandacht die een kind nodig heeft.

 

Bij opvang aan huis gelden nog extra factoren:

 • Hoeveel kinderen vangt uw gastouder tegelijkertijd op? Wanneer uw gastouder bij voorbeeld 3 kinderen tegelijkertijd opvangt, is dit zwaarder dan wanneer er 2 kinderen het grootste deel van de dag op school zitten en één kind heel de dag thuis is;
 • Extra werkzaamheden die uw oppas aan huis verricht, bij voorbeeld was opvouwen, strijken, eten koken, avondeten klaarzetten, etc.
 • Reiskosten die uw gastouder maakt om naar uw huis te komen, of eventuele reiskosten om kinderen naar school te brengen en weer op te halen.

Terug

 

Wie bepaalt het dienstverleningspakket?

Dat doen ouders en gastouder samen! Wij adviseren u aan het einde van het jaar afspraken te maken voor het 2018. Kies een pakket, bepaal de gastoudervergoeding en maak onderling afspraken over opvangtijden en vrije dagen. Noteer dat op een afsprakenformulier (zie www.korelon.nl onder downloads) en mail dat uiterlijk in december 2017 naar administratie@korelon.nl. Wij zorgen er dan voor dat uw formulier is verwerkt vóór de facturatie van januari 2018!

Terug

 

Wat zijn de bureau- of begeleidingskosten per gezin per maand in 2017?

 

BASIS

COMPLEET

Eén kind

€ 69

€ 90

Twee kinderen

€ 93

€ 110

Drie kinderen en meer

€ 113

€ 140

 

Waarom heeft Korelon verschillende dienstverleningspakketten?

We gaan voor een langdurige relatie tussen ouders en gastouders. Daarnaast vinden we scholing van onze gastouders heel belangrijk, omdat dit ook mede bepalend is voor de kwaliteit van de opvang. Natuurlijk beseffen we dat dit extra tijd en geld kost, maar uw kind is het waard om veilig, in een schoon huis en bij een goede, christelijke gastouder opgevangen te worden. Daarnaast willen we niet dat er met kinderen wordt gesleept van de ene naar de andere gastouder. We hebben daarom BASISafspraken opgesteld over hoe om te gaan met veel voorkomende situaties in de opvang. Ouders, gastouders én wij houden ons daaraan. Dit geeft duidelijkheid. Je weet wat je aan elkaar hebt. Ook als je verder geen afspraken maakt. Zorgt er ook voor dat veel koppelingen die we maken tussen ouders en gastouder van langdurige aard zijn. En dat is voor uw kind heel belangrijk!

Eveneens belangrijk voor de kinderen is dat gastouders regelmatig worden (bij)geschoold. Dat gebeurt bij ons dan ook. Al onze gastouders kunnen regelmatig bijscholing volgen via de gastouderacademie. Ook kunnen zij gratis gebruik maken van het christelijke ontwikkelingsprogramma LEEF! 

Terug

 

Wat houden de verschillende dienstverleningspakketten in?

BASISpakket

In het BASISpakket zorgen wij voor een BASIS voor een goede en veilige opvang. Dit geldt zowel voor de ouders als voor de gastouder. De ouders bieden wij gastouders die we van tevoren hebben gezien en gesproken, die voldoen aan de wettelijke voorschriften én zelf christen zijn. Daarnaast zorgen we voor de overeenkomsten, standaardwerkwijzen, procedures en standaardformulieren die verplicht zijn binnen de gastouderopvang. In onze BASISafspraken staat hoe binnen onze organisatie wordt omgegaan met de meest voorkomende opvangsituaties. Heeft u verder geen afspraken gemaakt onderling? Dan kunt u toch rechten ontlenen aan de afspraken in dat document. Ook kunnen gastouders met pedagogische vragen gebruik maken van onze pedagogische helpdesk. Voor gastouders hebben we een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, evenals een ongevallenverzekering voor gastkinderen en gastouders tijdens de opvang. Kort samengevat: de opvang zodanig geregeld dat een BASIS wordt gelegd voor een langdurige opvangrelatie zonder strubbelingen. 

 

COMPLEETpakket

Het COMPLEETpakket biedt u vanzelfsprekend dezelfde BASIS voor een langdurige opvangrelatie. Bij een COMPLEETpakket gaat u voor meer zekerheid en ondersteuning. Wij zoeken actief mee naar een gastouder die bij u en uw kind(eren) past. Desgewenst kunt u ook gebruik maken van de diensten van meerdere gastouders. Ook valt in dit pakket de registratie van uw gastouder bij het LRKP. Wij bemiddelen actief bij de koppeling of in een later stadium wanneer ouders en gastouders afspraken maken over dienstverlening, uurprijs en overige afspraken. Mocht uw gastouder onverwachts stoppen met de opvang, dan zoeken wij opnieuw actief mee naar een goede vervangster. Heeft u advies en/of bemiddeling nodig? Dan kunt u contact opnemen met uw opvangconsulente. Bij pedagogische of financiële vragen kunnen ouders én gastouder gebruik maken van onze pedagogische en financiële helpdesk. En wijzigt uw opvangsituatie? Dan maken wij graag een nieuw kostenoverzicht voor u zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

 

De overeenkomsten en verschillen tussen BASISpakket en COMPLEETpakketrs en gastouders?

 

De OVEREENKOMSTEN tussen BASISpakket en COMPLEETpakket

SCREENING GASTOUDERS OP IDENTITEIT EN KWALITEIT
De gastouders die wij aanbieden via onze website en uit ons netwerk, onderschrijven PERSOONLIJK de christelijke identiteit en zijn door ons gescreend op identiteit en kwaliteit;
ZONDER AFSPRAKEN TOCH DUIDELIJKHEID
Voor de meest voorkomende situaties zijn BASISafspraken vastgelegd waar ALLE ouders en gastouders rechten aan kunnen ontlenen. U mag hiervan afwijken, wanneer u dit schriftelijk vastlegt en de schriftelijke afspraken door alle partijen voor akkoord zijn getekend. Maakt u verder geen afspraken? Dan heeft u toch zekerheid van duidelijkheid.
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Onze opvangconsulenten komen bij u langs voor de evaluatie en voor de Risico-Inventarisatie. Ook komen wij op bezoek voor de evaluatie van de opvang tussen ouders, gastouder en ons bureau;
SCHOLING 
•    Alle gastouders kunnen bij ons GRATIS bijscholing volgen via de Gastouderacademie
•    Alle gastouders kunnen bij ons EHBK behalen tegen gereduceerd tarief

VERZEKERINGEN
•    Collectieve Ongevallenverzekering voor gastouder en gastkinderen
•    Collectieve Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de gastouder

EN VERDER
Korting op VOG-aanvragen

 

DE VERSCHILLEN tussen BASISpakket en COMPLEETpakket

BASIS COMPLEET
Koppeling met een gastouder werkzaam en ingeschreven in het LRKP voor Korelon;  Koppeling met meer dan één gastouder
Ouders en gastouder maken onderling afspraken over gastoudervergoeding, dienstverleningspakket, etc.  Opvangconsulente bemiddelt bij het maken van afspraken of bij het vaststellen van de gastoudervergoeding
(Gast)ouders krijgen advies hoe om te gaan met conflicten en gaan zelfstandig met elkaar in gesprek (geen bemiddeling tussen partijen)  Actieve bemiddeling van Korelon bij conflicten tussen ouders en gastouder
Ouders en gastouder zoeken zelf vervanging bij (tijdelijke) stopzetting van het contract door de andere partij. Ook bij zwangerschap of ziekte van de gastouder. Actieve hulp bij het vinden van een (nieuwe) gastouder/gastkinderen, ook bij zwangerschap en ziekte van de gastouder zolang gebruik wordt gemaakt van het COMPLEETpakket
Ouders vragen zelfstandig de kinderopvangtoeslag aan en kunnen gebruik maken van de digitale kosten- en inkomstenberekening van Korelon (Gast)ouders kunnen gebruik maken van de financiële helpdesk. Gratis een extra offerte en advies voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag of de belastingaangifte
  Inschrijving van de gastouder in het LRKP. Bij een COMPLEETpakket van minimaal één jaar neemt Korelon € 100 van de legeskosten voor haar rekening
Gastouders kunnen gebruik maken van de pedagogische helpdesk Ouders en gastouder kunnen gebruik maken van de pedagogische en financiële helpdesk

       Terug

 

Kunnen we wisselen tussen verschillende dienstverleningspakketten?

Ja, bij het afsluiten van het eerste koppelingscontract met een gastouder, geldt een minimale eerste contracttermijn van 12 facturatiemaanden. Daarna kunt u vrij wisselen tussen BASISpakket en COMPLEETpakket per de eerstvolgende facturatiemaand.

Terug

 

Wat wordt betaald van de bureau- of begeleidingskosten?

De bureau- of begeleidingskosten betreffen de vergoeding die u betaalt voor de diensten van het gastouderbureau. Naast de bureaukosten betaalt u het uurtarief dat de gastouder verdient. De begeleidingskosten die ouders betalen, worden geïnvesteerd in de gastouder, onze medewerkers en overige kosten die een goede organisatie met zich meebrengen. We streven ernaar dat de opvang hierdoor zó goed loopt, dat ouders er geen omkijken meer naar hebben.

Ouders en Gastouders

 • Bewaken van de kwaliteit van de opvang;
 • Screenen van gastouders op identiteit en kwaliteit;
 • Evalueren van de opvang met gastouder en ouders, evenals extra (controle) bezoek bij de gastouder;
 • Controle van de opvanglocatie en het doornemen van acties om risico’s te vermijden;
 • Opstellen en bespreken van overeenkomsten, documenten en formulieren die nodig zijn voor een goed geregelde opvang met heldere afspraken voor iedereen;
 • Aanmelden en uitschrijven van gastouders bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP), evenals het bijhouden van de gegevens in het LRKP;
 • Onderhouden van contacten met inspecties en aangaan van bezwaarprocedures indien nodig;
 • Op orde brengen en houden van documenten die bij gastouder en bij ons gastouderbureau aanwezig dienen te zijn;
 • Afsluiten van noodzakelijke verzekeringen voor gastouder en gastkinderen;
 • Afsluiten van overeenkomsten voor goedkope(re) cursussen EHBO bij Kinderen voor ouders en kinderen;
 • Zorgen voor goedkope(re) online VOG’s voor gastouders;
 • Kosten voor software voor online urenregistratie en het online wijzigen van gegevens door ouders en gastouders;
 • Opzetten en onderhouden van een uitgebreide informatievoorziening voor ouders en gastouders via onze website
 • Afsluiten van abonnementen voor gastouders via Gastouderacademie.

Personeel:

 • Kantoorhuur;
 • Salariskosten, pensioenkosten en loonbelasting medewerkers (opvangconsulenten en kantoorpersoneel) conform CAO Kinderopvang;
 • Overheadkosten (directie, administratie en financiële afdeling);
 • Administratiepakket (licentiekosten, gebruik en onderhoudscontract software en webportal);
 • Financieel pakket (en overige bancaire kosten zoals transactiekosten etc.).

Algemeen

 • Bijhouden en tijdig oppakken/doorvoeren van alle wijzigingen op het gebied van de kinderopvang;
 • Tijdige en heldere informatievoorziening naar ouders en gastouders bij (wettelijke) wijzigingen en veranderingen binnen de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag;
 • Bewaken van de kantoorprocessen: snelle verwerking en verstrekken van offertes, inschrijvingen, facturatie, investering in software voor facturatie, urenregistratie en website;
 • Opleiding en bijscholing van opvangconsulenten en kantoormedewerkers;
 • Aanleveren verplichte gegevens aan belastingdienst, gemeente, branchevereniging en andere instellingen;
 • Verzekeringen en contributies.

Terug

 

Wat onderscheidt Korelon van andere gastouderbureaus?

In onze hele organisatie is de Bijbel onze leidraad. Dat geldt voor de screening van de gastouders, de zorg voor de kinderen, de transparantie van onze website, onze dienstverlening, de manier waarop we met geld omgaan en de communicatie met ouders en gastouders. Een tweede onderscheid is dat we gaan gaan voor een langdurige relatie tussen ouders en gastouder. We investeren daarom extra tijd in het goedhouden van deze relatie: dat betekent in de praktijk dat we de ook daadwerkelijk tweemaal per jaar bij onze gastouders op de stoep staan, de risico-inventarisatie zelf afnemen, aanwezig zijn als ouders en gastouder de opvang van het/de kind(eren) evalueren. Een pedagogische en financiële helpdesk. Scholing van onze medewerkers en gastouders. We beseffen dat geld voor iedereen een belangrijke faktor is, desondanks vinden we dat kinderen het waard zijn om te kiezen voor kwaliteit bóven geld. 

Terug

 

Hoe zijn de prijzen van Korelon in verhouding met andere gastouderbureaus?

Onze tarieven liggen op of onder het niveau van de grote landelijke online gastouderbureaus. Wij zijn duurder dan zgn. 'budgetbureaus', maar onze persoonlijke aanpak en service op het niveau van een (meestal duurder) goed regionaal bureau. 

Terug

 

Hoe komt het dat er gastouderbureaus zijn met (veel) lagere tarieven?

Binnen de gastouderopvang is veel mogelijk. Goedkope bureaus kiezen voor grote verantwoordelijkheid van de gastouder. Komen zelden daadwerkelijk op bezoek bij de gastouder of bezuinigen op scholing en begeleiding. De gastouder neemt zelf de risico-inventarisatie af, vult zelf de overeenkomsten in met de ouders en evalueert de opvang zelf met de ouders. Wanneer u de documenten dan opstuurt, kan de opvang goedkoop worden geregeld. 

 

U begrijpt dat dit de kwaliteit van de opvang niet ten goede komt. Natuurlijk is het belangrijk dat de opvang wettelijk conform alle eisen is geregeld, zodat de ouders geen problemen krijgen bij de belastingdienst, en de gastouder zonder problemen een (onverwachte) inspectie doorstaat. Het grootste belang ligt echter bij het kind en zijn belang. Voor een kind is een langdurige opvangrelatie bij dezelfde gastouder veruit de beste optie. Wij gaan dus ook voor die langdurige relatie tussen gastouder, ouders en ons. Waar willen dat uw kind het naar de zin heeft bij de gastouder, u als ouders met plezier uw kind naar dezelfde gastouder kunt brengen waar u een goede relatie mee heeft en de gastouder u en uw kinderen met open armen verwelkomt. Jarenlang! 

 

Bij gastouderopvang is het mogelijk dat bekenden (familie, kennissen of vrienden) uw kind(eren) opvangen. Dat is enerzijds heel fijn, anderzijds betekent een verstoorde, zakelijke verhouding, ook vaak het einde van een vriendschap of irritaties binnen de familie. Het is juist heel belangrijk dat onderlinge verhoudingen goed blijven. Irritaties ontstaan vaak over onduidelijkheden. Kleine irritaties worden vaak niet aangekaart om de vrede te bewaren. Wanneer kleine irritaties zich opstapelen wordt het echter steeds moeilijker ze op een goede manier bespreekbaar te maken. Dan is het belangrijk dat in de opvang duidelijk is waar iedereen zich aan houdt. Daarom hebben we objectieve BASISafspraken, zijn wij aanwezig bij gesprekken en bemiddelen wij bij het maken van (afwijkende) afspraken, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Ouders moeten met een goed gevoel hun kind(eren) achterlaten, de gastouder moet zich op de opvang kunnen richten. 

 

We beseffen dat we niet het goedkoopste bureau zijn. Dat kunnen we ook niet. Op bezoek gaan bij een gastouder, aanwezig zijn bij een evaluatiegesprek tussen ouders en gastouders, aanbieden van scholing aan ALLE gastouders etc. kost tijd en geld. Dat kan niet tegen een budgetprijs. Natuurlijk blijft geld wel belangrijk. Daarom een goed bericht! De kosten die u via websites vergelijkt, zijn BRUTOkosten, dus zonder aftrek van de kinderopvangtoeslag. NETTO zijn de prijsverschillen vaak heel klein. Een BRUTOverschil van € 50 per maand, kan NETTO soms maar een verschil zijn van nog geen € 10 per maand! Het zou jammer zijn wanneer u onze kwaliteit en service moet missen! Vraagt u daarom altijd offerte bij ons op (we laten u desgewenst ook het NETTO-prijsverschil zien met een ander bureau), zodat ook u gebruik kunt maken van de extra´s van ons bureau!