Informatie voor Gastouders

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen?

In het LRKP staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Terug

 

Waarom is een registratie in het LRKP belangrijk?

Ouders kunnen uitsluitend kinderopvangtoeslag krijgen, wanneer het kindercentrum, c.q. het gastouderbureau en de gastouder staan geregistreerd in het LRKP. De Belastingdienst controleert dit.

Terug

 

Staat Christelijk Gastouderbureau Korelon ook in het LRKP?

Ja. Christelijk Gastouderbureau Korelon staat in het LRKP geregistreerd onder nummer 125774060.

Terug

 

Ik ben al geregistreerd in het LRKP. Mag ik me ook bij Korelon inschrijven?

Ja, dat mag. U mag uzelf inschrijven bij meerdere gastouderbureaus. Bij uw inschrijving in het LRKP wordt dan een ‘extra bemiddelingsrelatie’ toegevoegd. Wij regelen dit zodra u actief kinderen gaat opvangen via onze organisatie.

Terug

Ik ben al geregistreerd in het LRKP via een ander gastouderbureau. Wat moet ik nu doen?

Als u al opvang biedt in uw eigen huis, stuurt Christelijk Gastouderbureau Korelon een wijzigingsformulier naar de burgerlijke gemeente waar u staat ingeschreven. Christelijk Gastouderbureau Korelon wordt dan in het LRKP aan uw registratie toegevoegd. Wanneer u opvang biedt in het huis van de ouders, moet u wel opnieuw gemeld worden wanneer u ook opvang gaat bieden op een ander adres. Elke opvanglocatie krijgt een eigen nummer in het LRKP. Deze extra bemiddelingsrelatie kan binnen enkele dagen worden geregeld en is tot op heden kosteloos.

Terug

Hoe kan ik als gastouder worden opgenomen in het LRKP?

Korelon verzorgt de melding van gastouders die gekoppeld zijn via Christelijk Gastouderbureau Korelon. Zij stuurt alle noodzakelijke documenten naar de burgerlijke gemeente waar de gastouder de kinderen opvangt. De gemeente controleert de documenten en schakelt de GGD in om op bezoek te gaan bij de gastouder. De GGD maakt meestal een afspraak met de gastouder voor een bezoek in het huis van opvang, soms komt de inspecteur onverwachts. Als u opvang biedt in het huis van de ouders, is het belangrijk dat de ouders door de gastouder op de hoogte worden gebracht van het inspectiebezoek. De GGD heeft namelijk geen gegevens van de ouders. Nadat de GGD alles heeft goedgekeurd gaat er een melding naar de gemeente dat u in het LRKP kan worden vermeld. Het traject van aanmelding mag wettelijk maximaal 10 weken duren.

Terug

 

Wat kost een melding bij het LRKP?

Er zijn steeds meer gemeentes die leges heffen. Wanneer u bij ons een COMPLEETpakket afsluit voor een jaar, betaalt Christelijk Gastouderbureau Korelon tot €100,- van deze kosten, evenals de administratiekosten die Korelon zelf maakt voor de registratie. De overige kosten zijn voor rekening van de gastouder. Bij opvang aan huis adviseren we de ouders en gastouder te overleggen wie de kosten betaalt. Wij adviseren u, voordat u zich inschrijft als gastouder, uw burgerlijke gemeente bellen om te informeren naar de leges. Deze zijn namelijk per gemeente verschillend. Door vooraf te informeren, weet u vooraf wat een melding u kan kosten.

Terug

 

Kan ik mijn registratie in het LRKP inzien?

Ja, dat kan via de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunt u zoeken met een kenmerk of met uw registratienummer. Het is verstandig uw gegevens in het LRKP na registratie of na een wijziging te checken. Hierbij is ook het aantal kindplaatsen belangrijk. Het aantal kindplaatsen is het maximaal aantal kinderen dat u op een bepaald moment mag opvangen. 

Terug

Inspectie

Waarom komt de GGD op inspectie?

Voordat een gastouder wordt ingeschreven in het LRKP, komt er een GGD-inspecteur langs. Daarnaast komt de GGD steekproefsgewijs langs bij alle gastouders die geregistreerd staan in het LRKP. De inspecteur controleert o.a.

 • de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
 • hoe de gastouder met de kinderen omgaat en het pedagogisch beleidsplan;
 • de werkwijze van de gastouder
 • of de gastouder gediplomeerd is
 • of de gastouder (en haar eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben

De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Hierin wordt aangegeven of de gastouder voldoet aan alle kwaliteitseisen, dan wel of er gebreken zijn geconstateerd. Wordt niet aan de kwaliteitseisen voldaan, dan treedt de gemeente op. Bijvoorbeeld met een waarschuwing of een boete.

Elke afspraak, zowel voor als na registratie, is in principe onverwachts. Alleen bij opvang aan huis neemt de GGD vaak tevoren telefonisch contact op met de gastouder. De gastouder is ervoor verantwoordelijk dat de afspraak wordt afgestemd met de ouders.

Terug

 

Inkomsten Gastouder

Moet ik aangifte doen van mijn inkomsten als gastouder?

Ja. U moet van alle inkomsten die u heeft aangifte doen.

Terug

 

Wat moet ik precies opgeven als inkomsten?

Van de totale inkomsten mag u alle kosten aftrekken die u als gastouder voor de opvang heeft gemaakt (de zogenaamde aftrekposten). Wel is het belangrijk dat u de bonnetjes, facturen, etc. bewaart. Bij de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting kan de belasting hierom vragen.

Terug

 

Hoe zit dat precies met mijn inkomsten en de belasting?

Op de website van Jan Pellegrom Organisatie-advies kunt u een uitgebreide brochure downloaden over het inkomen van gastouders en de belasting.

Terug

 

Welke kosten kan ik aftrekken voor de belasting?

Via www.janpellegrom.nl kunt u een uitgebreide brochure downloaden die specifiek en uitgebreid ingaat op mogelijke aftrekposten.

Terug

 

Waar moet ik mijn inkomsten vermelden bij de belastingaangifte?

U vermeldt de inkomsten onder 'overige werkzaamheden'.

Terug

 

Hoe hoog zijn mijn inkomsten als ik opvang ga bieden?

U kunt uw bruto inkomsten eenvoudig berekenen aan de hand van het kosten- en inkomstenoverzicht dat u hier kunt downloaden. Er is een inkomstenoverzicht voor opvang aan huis en een voor gastouderopvang. Voor het uitvoeren van deze bestanden heeft u Excel (bij voorkeur versie 2010) nodig op uw computer. Op het eerste tabblad van het overzicht vindt u een toelichting bij het invullen. Heeft u een COMPLEET pakket? Dan kunt u voor advies ook contact opnemen met uw regionale opvangconsulente!

Terug

 

Moet ik belasting betalen over de gastoudervergoeding?

Ja, een gastouder is een freelancer. U betaalt dus belasting over uw inkomen. U heeft wel het recht om de kosten die u gemaakt heeft voor de gastouderopvang af te trekken van uw belastbaar inkomen. Verder dient u er rekening mee te houden dat 5,5% van het overgebleven belastbaar inkomen aan premie ziektekosten betaald moet worden. U behoudt het recht op de heffingskorting. U vult uw inkomen op het belastingformulier in bij box 1: onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’.

Terug

 

Wordt ik ook uitbetaald als ik zwangerschapsverlof opneem?

Een gastouder werkt als zelfstandige en draagt van haar inkomsten geen premie af. Daardoor heeft ze geen recht op doorbetaling van haar verlof via de werkgever. Wel kunt u via het UWV een zwangerschapsuitkering aanvragen. Wanneer u van deze regeling gebruik maakt, mag er tijdens het zwangerschapverlof (16 weken) geen opvang plaatsvinden. Uitgebreide informatie hierover vindt u hier.

Terug

Zelfstandig ondernemer

Wanneer is het verstandig om als zelfstandig ondernemer te gaan werken?

Het is in alle gevallen pas relevant om zelfstandig gastouder (=ondernemer) te worden, wanneer u minimaal 1225 uren werkt. De belastingdienst gaat hierbij uit van WERKuren, niet van OPVANGuren. Eén dag van 08.00-17.00 zijn 9 werkuren. Wanneer u op deze dag 3 kinderen hebt opgevangen, zijn dit echter 27 OPVANGuren. Het aantal WERKuren is echter bepalend. Houdt u er rekening mee, dat u al uw uren moet kunnen verantwoorden. 

Terug

 

Welke eisen worden gesteld aan een zelfstandig ondernemer?

Aan een zelfstandig ondernemer worden meer eisen gesteld, dan alleen het aantal werkuren. Wanneer u meer informatie wenst om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan, adviseren we u contact op te nemen met onze administratie. De informatie hierover is complex en per situatie verschilend. Wij geven u telefonisch graag meer informatie!

Terug

 

Voordelen gastouderopvang voor de gastouder

Waarom is gastouder zijn een aantrekkelijke baan?

Er zijn meerdere redenen waarom gastouderschap aantrekkelijk is als baan. Hieronder vindt u een aantal redenen die gelden voor veel van onze gastouders:

U bent eigen baas

U bepaalt zelf op welke tijden u opvang wil bieden en aan hoeveel kinderen u opvang wil bieden. Binnen de pedagogische kaders heeft u alle vrijheid voor een eigen dagindeling, creativiteit en ideeën.

Gastouderschap groeit mee met uw persoonlijke situatie

Ben je jong, net klaar met een pedagogische opleiding en woon je nog thuis? Dan past opvang aan huis heel goed bij je situatie. Heeft u een opgroeiend gezin wilt u de opvoeding van uw eigen kinderen combineren met het gastouderschap? Wanneer u gastouder wordt, kunt u werken vanuit thuis. Zo kunt u voor uw eigen kinderen zorgen en heeft u toch een leuke bijverdienste. Zijn uw kinderen volwassen en zoekt u een nieuwe uitdaging? Uw opleiding en levenservaring zijn van onschatbare waarde wanneer u als gastouder aan de slag gaat bij ouders in huis of opvang wilt bieden in uw eigen huis.

U kunt een persoonlijke band opbouwen met ouders en kinderen

Omdat u vaak de enige oppasbent, kunt u (en uw gezinsleden!) een band opbouwen met de vraagouders en hun kind(eren). Vaak ontstaat er een vertrouwens- en vriendschapsband tussen ouders, gastouders en elkaars kinderen naast de zakelijke relatie die u met elkaar hebt door de tussenkomst van ons gastouderbureau.

Gastouderschap is afwisselend en verantwoordelijk werk

U neemt als gastouder een deel van de opvoeding over van de ouders. Uw opleiding en ervaring dragen bij om jonge kinderen op te voeden tot stabiele, evenwichtige persoonlijkheden met verantwoordelijkheid in de maatschappij.

Bij een gastouderbureau is het makkelijker uw grenzen te bewaken

Juist als je elkaar (goed) kent, is een tussenpersoon belangrijk: om je eigen grenzen goed te durven aangeven, het bespreekbaar maken van gevoeligheden, het aankaarten als afspraken niet worden gehouden etc. Hoe voorkom je dat de persoonlijke relatie niet wordt geschaad doordat u ook ‘zakelijke afspraken’ met elkaar hebt. Ook kan afhankelijkheid optreden van ouders richting gastouder of omgekeerd. Voor veel praktische zaken zijn bij ons richtlijnen waar ouders en gastouder zich aan houden, tenzij u zelf onderling andere afspraken vastlegt. , w De pedagogische uitgangspunten zijn beschreven. Noodzakelijke aanpassingen in huis worden door ons objectief beoordeeld en samen kijken we naar de beste oplossing. Hierdoor wordt veel discussie voorkomen. Natuurlijk kan van de vastgestelde afspraken worden afgeweken, maar uitsluitend met schriftelijke goedkeuring van beide partijen. Daarbij is bij onze organisatie bij alle wettelijk vastgelegde gesprekken een opvangconsulente aanwezig die bemiddelt en adviseert.

Terug

 

Waarom is het voor mij fijn om via Christelijk Gastouderbureau Korelon te werken?

Wij zijn een christelijk gastouderbureau en doen ons best daarnaar te leven en te handelen. Ook richting onze gastouders. We vinden een persoonlijke, langdurige relatie met onze gastouders belangrijk. Wanneer je samenwerkt, is het belangrijk dat je elkaar kent. Gastouders werken zelfstandig en hebben daardoor minder contact met 'collega's dan iemand met een 'gewone baan'. Wij begrijpen dat en doen ons best een band op te bouwen met onze gastouders. Zodat zij met ons kunnen overleggen over pedagogische aanpak, vragen over de inkomsten of gewoon even bijpraten met collega-gastouders. We doen er alles aan dat u zich bij ons thuis voelt en met plezier uw werk kunt verrichten. Elke gastouder kan daarbij zelf bepalen in hoeverre ze gebruik wil maken van onze dienstverlening.

 

Hieruit voortvloeiend gaan we voor een langdurige relatie tussen ouders en gastouder. De begeleiding vanuit onze organisatie is daardoor vaak intensiever. U wordt voorbereid op de GGD-inspectie, krijgt van ons een eigen bewaarmap voor overeenkomsten en andere belangrijke papieren, we zijn aanwezig wanneer u afspraken maakt bij het koppelingsgesprek en de evaluatie van de opvang met ouders en we lopen samen met u het huis door bij het afnemen van de risico-inventarisatie. Voor veel voorkomende opvangsituaties liggen er BASISafspraken, om strubbelingen die vaak om de praktische zaken ontstaan, te voorkomen. Komen er desondanks toch irritaties, dan kunt u bij ons altijd advies vragen, dan wel komen we langs voor actieve bemiddeling (afhankelijk van het dienstverleningspakket). 

 

Bij persoonlijk contact hoort een vaste contactpersoon. Per regio hebben we een vaste opvangconsulente, zodat u altijd contact heeft met dezelfde persoon. Ook op het secretariaat en de administratie zitten vaste medewerkers, zodat u ook daar kunt terugkomen op gemaakte afspraken, vragen over facturaties etc. 

 

en verder........

 

Financieel:

 • Onze adviesvergoedingen  zijn eerlijk en reëel. 
 • Heeft u 5 opvangkinderen of meer via onze organisatie? Dan wordt u bij ons extra verwend met een VIP-behandeling. Zo worden o.a. de kosten van VOG’s en EHBK door ons vergoed. Dat scheelt weer in kosten!
 • Wij hebben voor alle gastouders een GRATIS bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten gedurende de opvangtijd;
 • Ook hebben wij een GRATIS ongevallenverzekering voor gastouder en kinderen gedurende de opvangtijd;

 

 • Welzijn van de kinderen

We doen er alles aan dat een kind met plezier naar u gaat en nemen daarom ook de tijd voor het kennismaken, een goede koppeling en het maken van duidelijke afspraken.

U krijgt bij ons maar liefst 15% korting op de cursussen EHBO bij Kinderen via Livis. Dit lage tarief geldt voor open inschrijving, maar ook voor onze eigen cursussen. Bij de eigen cursussen zijn de trainers zelf christen. Ze kennen de identiteit dus van binnenuit. Dit merkt u in de manier waarop zij lesgeven, hun taalgebruik en de wijze waarop zij tegen het leven aankijken. Het lage cursustarief geldt zowel bij open inschrijving als voor onze eigen cursussen!

 

(Ondersteuning op) pedagogisch vlak gebaseerd op onze christelijke identiteit:

 • GRATIS Pedagogische Handreikingen voor de invulling van de identiteit bij praktische vragen waar elk gezin mee te maken krijgt: sturing in gedrag en omgaan met straf, omgaan met seksualiteit, omgaan met identiteit of het omgaan met geweld en moderne media;
 • GRATIS gebruik van het christelijke ontwikkelingsprogramma LEEF! Met de Bijbel en het christelijk geloof als uitgangspunt, beoogt het programma de totale ontwikkeling van het kind naar ziel, lichaam, verstand en geest. Vanuit de principes voorleven, naleven, uitleven, meeleven en beleven, wil LEEF! handvatten bieden aan de gastouders, waarmee zij het leven met God als vanzelf overdragen aan de gastkinderen.
 • GRATIS scholing via de Gastouderacademie.
 •  
 • Extra service bij een COMPLEETpakket
 • Bij een COMPLEETpakket krijgt u op alle vlakken meer zekerheid en ondersteuning. U kunt via onze zoekhulp nieuwe gastkinderen vinden. Ook valt in dit pakket de (nieuwe) registratie bij het LRKP. Wij bemiddelen actief bij de koppeling of in een later stadium wanneer ouders en gastouders afspraken maken over dienstverlening, uurprijs en overige afspraken. Mocht u onverwachts (tijdelijk) stoppen met de opvang, bv. door zwangerschap of ziekte, dan zoeken wij actief mee naar een goede vervangster gedurende de tijd dat u niet beschikbaar bent. Heeft u advies en/of bemiddeling nodig? Dan kunt u contact opnemen met uw opvangconsulente. Bij pedagogische of financiële vragen kunnen ouders én gastouder gebruik maken van onze pedagogische en financiële helpdesk. En wijzigt uw opvangsituatie? Dan maken wij graag een nieuw inkomstenoverzicht, zodat u precies weet waar u aan toe bent. 
 • Terug

 

VIP-Gastouder

Wat is een VIP gastouder?

Alle gastouders die 5 of meer gastkinderen via ons opvangen, worden bij ons als VIP behandeld.

Terug

 

Wat zijn de voordelen van een VIP gastouder?

VIP gastouders krijgen bij Christelijk Gastouderbureau Korelon de volgende voordelen:

GRATIS EHBO bij Kinderen

 • U krijgt de herhaling van de EHBK volledig vergoed door Christelijk Gastouderbureau Korelon wanneer u deze volgt via Livis:
 • U dient altijd eerst uw declaratie in te dienen bij uw ziektekostenverzekeraar;
 • Wanneer u geen of slechts een gedeeltelijke vergoeding ontvangt van de ziektekostenverzekeraar, kunt u de schriftelijke verklaring van de verzekeraar, samen met een kopie van de factuur van de EHBO cursus, bij ons indienen.
 • U overlegt aan ons een schriftelijke verklaring van de verzekeraar dat deze niet of voor een deel wordt vergoed;
 • U ontvangt van ons maximaal de kosten van het EHBO cursus. Indien de verzekeraar een gedeelte van de cursus vergoedt, vullen wij dit aan.

GRATIS VOG(‘s)

 • U krijgt de VOG voor uzelf en uw huisgenoten volledig vergoed:
 • U vraagt de VOG('s) aan via onze organisatie. Ons secretariaat zet de VOG-aanvragen digitaal voor u klaar.
 • U vult de aanvraag digitaal in en betaalt via IDeal. Het betaalbewijs kunt u bij ons indienen voor vergoeding. Bij de eerstvolgende uitbetaling van de opvangvergoeding, worden de kosten aan u betaald.

Wervingsbonus

Vanaf het 6e kind dat bij u kan worden geplaatst, ontvangt u een 'bonus':

Het totaal aantal kinderen dient hiermee te worden verhoogd voor een periode van minimaal een halfjaar;

 • Voor elke nieuw kind (ouders zijn bij ons nog niet bekend) dat u zelf extra in de opvang neemt, ontvangt u een bonus van € 50.
 • Voor elk nieuw kind (ouders zijn bij ons nog niet bekend) dat door de opvangconsulente bij u kan worden geplaatst, ontvangt u een bonus van € 25.

 

Overnemen van het debiteurrisico:

Wettelijk bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de opvangkosten door de ouders. Gastouderbureaus hoeven de opvangkosten pas uit te betalen aan de gastouder, binnen 5 dagen nadat de ouders hebben betaald aan het gastouderbureau. Wanneer u minimaal 5 kinderen via onze organisatie opvangt, nemen wij dit betalingsrisico twee maanden van u over.

Wanneer ouders (om welke oorzaak dan ook) niet betalen, dragen wij maximaal twee maanden het debiteurrisico. In deze maanden wordt u altijd uitbetaald. Wanneer ouders na deze periode nog steeds niet betalen, wordt u hierover geïnformeerd. U kunt dan zelf besluiten de opvang vanaf de derde maand niet voort te zetten. Wij informeren de ouders hierover. Als u besluit tot voortzetting van de opvang, ligt het betalingsrisico voor de gemaakte opvanguren vanaf dat moment bij u.

Terug

 

Inschrijven

Ik wil graag gastouder worden, waar kan ik me inschrijven?

Fijn dat u gastouder wilt worden, u kunt zich hier inschrijven.

Terug

 

Kan iedereen gastouder worden?

Ja, maar er worden wel eisen gesteld aan uw opleiding, motivatie en (wanneer u via Christelijk Gastouderbureau Korelon gastouder bent) aan uw identiteit. Deze kunt u vinden in het profiel gastouder dat u kunt vinden onder de downloads.

Terug

 

Over welke papieren moet ik beschikken om gastouder te worden?

 • een diploma om als gastouder werkzaam te mogen zijn
 • een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor de gastouder en (bij opvang bij de gastouder thuis) voor uw eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder (de VOG´s heeft u pas nodig wanneer u door Christelijk Gastouderbureau Korelon wordt aangemeld bij het LRKP.
 • een geldig ID bewijs (kopie van uw paspoort of een kopie van de voor en achterkant van uw identiteitskaart)

Terug

 

Welke diploma's zijn geschikt om gastouder te worden?

Het MBO-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn is geschikt om gastouder te mogen worden, daarnaast heeft de overheid een lijst met diploma’s samengesteld, die ook voldoen om als gastouder aan de slag te gaan.

Terug

 

Ik heb niet het juiste diploma, wat nu?

U kunt zich pas inschrijven nadat u een goedgekeurd diploma heeft behaald. Hieronder vindt u linken naar verkorte diplomaroutes. Meer informatie over toelatingseisen, duur van de opleiding en kosten vindt u op de betreffende website van o.a. het RIVOR.

 

Terug

 

Welke documenten moet ik bij mijn inschrijving voegen?

 • Een kopie of scan van een erkend diploma om als gastouder werkzaam te mogen zijn.
 • Een kopie of scan van een erkend certificaat EHBO bij Kinderen.
 • Een kopie of scan van uw geldige ID-bewijs (van een ID-kaart voor- en achterzijde)
 • Als u al in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat: een kopie of scan van de Verklaring Omtrent Gedrag van uzelf en ook van de volwassen huisgenoten als u kinderen bij u thuis wilt opvangen.

Terug

 

Wanneer moet ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen?

Wanneer een gastouder bij zichzelf thuis de kinderen opvangt, is een VOG nodig voor alle op dat adres ingeschreven huisgenoten (= ingeschreven personen) die 18 jaar zijn of ouder. Daarnaast is een VOG nodig voor volwassenen die regelmatig aanwezig zijn bij de opvang, bv. een stagiaire of een vrijwilliger. Voor volwassenen die tijdens de opvang aanwezig (kunnen) zijn, is het verstandig dat de gastouder op papier zet of en zo ja op welke wijze deze persoon bij de opvang wordt betrokken, en welke taken deze persoon mag uitvoeren. Het betrekken van een derde bij de opvang mag uitsluitend met toestemming van de ouders. Gastouders dienen Korelon ALTIJD hierover tevoren in te lichten.

 

Wanneer u zich bij ons aanmeldt als gastouder, melden wij u aan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zodra u gekoppeld bent met een gezin. U hoeft de VOG pas aan te vragen wanneer de opvangconsulente dit bij u aangeeft.

 

Als u of uw huisgenoten geen VOG krijgt, moet u wettelijk gezien onmiddellijk de opvang stopzetten. Daarnaast kan dit ook kosten voor contractbreuk opleveren. In de Algemene Leveringsvoorwaarden kunt u hierover meer lezen. Als u twijfelt over het verkrijgen van een VOG voor uzelf of een huisgenoot, raden we aan om vóór inschrijving een (proef) VOG aan te vragen.

Terug

 

Hoe vraag ik een VOG aan?

Nadat ouders en gastouder beiden een goed gevoel hebben na de kennismaking en met elkaar verder willen gaan, volgt het koppelingsgesprek in bijzijn van onze opvangconsulente. Nadat tijdens het koppelingsgesprek de overeenkomst tussen ouders en gastouder is getekend, kan de VOG voor de gastouder worden aangevraagd.

Als u al gastouder bent bij Christelijk Gastouderbureau Korelon en een van uw huisgenoten is of wordt 18 jaar moet voor hem of haar ook een VOG worden aanvragen.

U kunt een VOG (goedkoper en sneller!) aanvragen door een mail te sturen naar secretariaat@korelon.nl met daarin de volgende gegevens:

 • volledige voornamen
 • achternaam (aangetrouwde achternaam en de meisjesnaam indien van toepassing)
 • geboortedatum van de persoon voor wie de VOG bestemd is

Korelon vraagt de VOG digitaal aan. U ontvangt van de Dienst Justis een mail met de vraag de VOG per Ideal te betalen. Houdt u er rekening mee, dat u een VOG uitsluitend kunt aanvragen wanneer u inlogt met de DigiD van de persoon voor wie de VOG bestemd is. Na betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen en ontvangt u na goedkeuring de VOG via de post. Het origineel mag u in de gastoudermap bewaren. Een kopie of scan stuurt u naar Christelijk Gastouderbureau Korelon.

Terug

 

Zijn er gastkinderen beschikbaar in mijn woonplaats?

Voor een actueel overzicht van alle ouders die opvang nodig hebben en alle gastouders die zich aanbieden verwijzen we u naar de Zoekhulp op onze website. U kunt bij uw inschrijving aangeven op welke advertentie u reageert.

Terug

 

Ik pas al op kinderen. Kan ik me samen met de ouders en kinderen inschrijven?

Ja, dat kan. Wilt u bij ‘opmerkingen’ naam en woonplaats vermelden met welke ouders u gekoppeld wilt worden? Na inschrijving wordt u beiden gebeld door de opvangconsulente voor een telefonisch intakegesprek. Na ondertekening van contracten volgt het koppelingsgesprek. Vervolgens wordt u aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze registratie kan wettelijk 10 weken in beslag nemen. Als u bent geregistreerd mag de opvang via korelon lopen en hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag.

Terug