Antwoorden

Christelijk Gastouderbureau Korelon

Over Christelijk Gastouderbureau Korelon

Christelijk Gastouderbureau Korelon is opgericht in 2007. In dat jaar kwam de verplichting van de overheid dat alle scholen verplicht buitenschoolse opvang moesten aanbieden aan hun leerlingen. Een groot aantal christelijke en reformatorische scholen liepen in de praktijk van alledag tegen het probleem aan, dat er heel weinig christelijke aanbieders waren van kinderopvang. Een tweede probleem bleek de kleinschaligheid van de opvang. In vrijwel alle gevallen was het aantal leerlingen dat opvang nodig had, niet groot genoeg om een kindercentrum te starten bij de school. Als laatste hadden de ouders die buitenschoolse opvang nodig hadden, vaak ook dagopvang nodig voor jongere broertjes of zusjes. Christelijk Gastouderbureau Korelon is opgericht om te voorzien in christelijke opvang voor alle kinderen van ouders die christelijke opvang wensen. We zijn gespecialiseerd in gastouderopvang, omdat opvang in een gezin de vertrouwde thuissituatie het meest benadert. We werken landelijk en hebben dus ook een enorm netwerk van christelijke gastouders verspreid over heel Nederland.

Terug

 

Wat kunt u verwachten van Christelijk Gastouderbureau Korelon?

Opvang in een gezin biedt kinderen een heel veilig plekje. Juist voor kinderen is het heel belangrijk dat in de opvang dezelfde identiteit, dezelfde normen en waarden worden gehanteerd als thuis. Dat kan bij onze gastouders, mede doordat ook familie of andere bekenden gastouder kunnen zijn. Onze gastouders zijn christen en willen hun gastkinderen een vertrouwd, christelijk en liefdevol plekje geven waar zij met plezier naar toe gaan.

Terug

 

Wat maakt Christelijk Gastouderbureau Korelon aantrekkelijk?

Wij zijn een christelijk gastouderbureau. Ouders die zich bij ons inschrijven, zijn heel bewust op zoek naar een christelijke gastouder. Wij bieden uitsluitend christelijke gastouders aan die wij zelf hebben bezocht en persoonlijk kennen. Onze kracht is persoonlijke contact, gecombineerd met een landelijk netwerk van gastouders. U heeft dus bij ons een eigen contactpersoon, de opvangconsulente. Onze opvangconsulenten doen de intake-gesprekken van ouders en gastouders, bezoeken en begeleiden hen. Ouders en gastouders die de opvang via ons hebben geregeld kennen hun opvangconsulente en weten bij wie ze terecht kunnen met vragen.

Terug

 

Gastouderopvang

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij een geregistreerde gastouder voor uw kind zorgt. Dit kan bij u thuis (=opvang aan huis) of bij de gastouder thuis (= gastouderopvang). U kunt gebruikmaken van gastouderopvang tot uw kind naar de middelbare school gaat.

Terug

 

Welke eisen stelt de Wet Kinderopvang aan gastouderopvang?

De gastouder:

Gastouders moeten voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Een gastouder moet:

 • Aangesloten zijn bij een gastouderbureau
 • 18 jaar of ouder zijn; 
 • Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken tijdens de opvang; (dit geldt niet voor de opvang van kinderen die tijdelijk in Nederland wonen, bv. de kinderen van expats)
 • Vooraf een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overhandigen aan het gastouderbureau (dit geldt eveneens voor de huisgenoten van 18 jaar en ouder);
 • Voldoen aan de eisen voor veiligheid (continue screening);
 • Een vrijgesteld diploma of certificaat voor gastouderopvang hebben;
 • Beschikken over een geldig en goedgekeurd certificaat EHBO bij Kinderen (Nikta, Nedcert, Sehso, Oranje Kruis, Rode Kruis)

Eigenaren van een gastouderbureau, of ouders van kinderen die onder toezicht staan (bijvoorbeeld bij een bureau Jeugdzorg), mogen geen gastouder zijn. 

Het aantal kinderen dat tegelijkertijd wordt opgevangen:

Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen:

 • waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar
 • waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar
 • waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

Het opvangadres:

Voor de locatie waar de gastouder kinderen opvangt, gelden inrichtingseisen. Zo moet er een aparte slaapruimte zijn voor kinderen tot 1,5 jaar. Ook moeten er voldoende speelmogelijkheden zijn en moet de woning rookvrij zijn. Verder moet er bij opvang van 4 kinderen of meer een achterwacht zijn voor noodgevallen.

De gastouder mag op meerdere locaties kinderen opvangen. Een gastouder mag ook kinderen van meerdere ouders opvangen op 1 adres.

Betaling van de ouders aan de gastouder

Ouders betalen gastouders via een geregistreerd gastouderbureau. Zo kan de Belastingdienst controleren of de ouders recht hebben op hun kinderopvangtoeslag.

Aanspraak op Kinderopvangtoeslag

Wilt u als ouder in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag? Dan moet de gastouder zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Neem contact op met uw gastouder of het gastouderbureau als er nog geen registratie is. Eventueel kan deze zich alsnog laten registreren.

Wilt u als gastouder in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag? Dan gaat uw eigen kind naar een kinderdagverblijf tijdens de uren dat u als gastouder werkt. U kunt uw kind(eren) niet naar een andere gastouder brengen tijdens de uren dat u gastouder bent.

Terug

 

Welke eisen stelt de Wet Kinderopvang aan gastouderbureaus?

Gastouderbureaus zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van hun gastouders. Zij moeten:

 • Met gesprekken bemiddelen tussen ouders en gastouders;
 • Gastouders begeleiden;
 • Betalingen beheren en inzichtelijk maken;
 • Een pedagogisch beleidsplan en een protocol kindermishandeling hebben;
 • Jaarlijks samen met de gastouder een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid invullen;
 • Een plan van aanpak opstellen om risico's te verminderen;
 • Een oudercommissie en een klachtenregeling hebben.

Medewerkers van het gastouderbureau

Voor medewerkers van gastouderbureaus gelden de volgende eisen:

 • Medewerkers moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.
 • De eigenaar mag geen gastouder zijn bij het eigen gastouderbureau. De eigenaar mag ook niet als ouder gebruikmaken van het eigen gastouderbureau.
 • Elke gastouder moet ten minste 16 uur per jaar kunnen besteden aan bemiddeling en begeleiding. Het gastouderbureau moet zorgen voor voldoende medewerkers om aan deze eis te voldoen.

Terug

 

Welke eisen stelt de Wet Kinderopvang aan een gastouder?

Van een gastouder wordt verwacht dat ze:

 • Minimaal 18 jaar is;
 • Lichamelijk en geestelijk gezond is;
 • De inhoud van de introductiemap van Korelon kent en in staat is conform de hierin beschreven richtlijnen te handelen;
 • Het pedagogisch beleid van ons gastouderbureau onderschrijft en hiernaar handelt tijdens de opvang;
 • Nederlands spreekt gedurende de opvang;
 • De opvanglocatie volledig rookvrij houdt (ook buiten opvangtijden) en in de opvanglocatie in de vluchtroute (op alle verdiepingen) goed functionerende rookmelders heeft;
 • Voldoende ruimte in en om het huis heeft om kinderen op te vangen;
 • Op de hoogte is van de meldcode Kindermishandeling van Korelon en hiernaar handelt in voorkomende situaties;
 • Meewerkt aan de door Korelon uit te voeren risico-inventarisatie, de toetsing van de kwaliteitscriteria en de evaluatie van de opvang;
 • Bereid is tot samenwerking met ons gastouderbureau;
 • Meewerkt aan het door de overheid opgelegde minimum aantal huisbezoeken per jaar door Korelon;
 • Regelmatig en gedurende minimaal een jaar beschikbaar is voor opvang;
 • Goed telefonisch bereikbaar is;
 • Bereid is met het kind activiteiten te doen c.q. te ondernemen passend bij de mogelijkheden en vaardigheden van het kind;
 • Een geldig en goedgekeurd EHBO bij kinderen in haar bezit heeft (Oranje Kruis, Rode Kruis, Nikta, Sehso, Nedcert);
 • Een opleiding heeft gevolgd gericht op zorg, kinderopvang of onderwijs op minimaal MBO-2 niveau;
 • Bereid is tot het regelmatig herhalen van aanvullende (nascholings)modules specifiek gericht op gastouderopvang;
 • In bezit is van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor haarzelf, evenals voor alle volwassen huisgenoten (vanaf 18 jaar);
 • Het gastkind niet alleen laat en de opvang persoonlijk verzorgt op het afgesproken adres;
 • Het gastkind mag zonder toestemming van de ouders niet aan derden worden toevertrouwd;
 • (Indien de opvang bij de ouder thuis plaatsvindt), alleen bezoek ontvangt met toestemming van de ouder;
 • Privacygevoelige gegevens respecteert en geen informatie doorspeelt aan derden;
 • Open staat voor andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën en deze ook respecteert;
 • In bezit is van een Aansprakelijkheid Voor Particulieren-verzekering;
 • In bezit is van een ongevallen inzittenden verzekering (OIV) bij autogebruik;
 • Kan zorgen voor een goede achterwachtregeling wanneer er vier kinderen of meer tegelijkertijd opgevangen worden.

Terug

 

Welke extra eisen stelt Christelijk Gastouderbureau Korelon aan een gastouder?

 • Elke gastouder dient de christelijke identiteit zoals verwoord in ons pedagogisch beleid, zelf te onderschrijven;
 • De gastouder dient de beschikking te hebben over een computer met internetaansluiting.

Terug

 

Hoe kan ik zelf een oordeel vormen over een gastouderbureau?

Inspectierapporten
Voor meer informatie over een specifiek gastouderbureau kunnen de inspectierapporten van de GGD worden opgevraagd. Deze zijn openbaar. Het rapport is op te vragen bij het gastouderbureau zelf, bij de gemeente en online in te zien via het landelijk register (www.landelijkregisterkinderopvang.nl).

Algemene voorwaarden

Elk gastouderbureau kent zijn eigen Algemene (Leverings)Voorwaarden. Deze gaan vooral in op de manier waarop het gastouderbureau omgaat met haar klanten. Het is dus heel belangrijk deze goed door te nemen, voordat u met een organisatie in zee gaat.

Klachten ouders

Ouders hebben een wettelijk recht klachten neer te leggen bij de onafhankelijke klachtencommissie waarbij het gastouderbureau is aangesloten. Korelon is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle informatie over De Geschillencommissie kunt u vinden via www.degeschillencommissie.nl. 

 

Terug

 

Kwaliteitsbewaking

Hoe bewaakt de overheid de kwaliteit van de kinderopvang?

De overheid heeft hiervoor in september 2013 de brochure 'Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang' uitgebracht waarin alle eisen en 'straf' maatregelen staan beschreven.

Terug

 

Waarop wordt een gastouderbureau beoordeeld?

Toetsingskader voor gastouderbureaus

Alle gastouderbureaus worden beoordeeld aan de hand van het toetsingskader voor gastouderbureaus.

Toetsingskader

Het toetsingskader is een beoordelingslijst van alle eisen die worden gesteld in de kwaliteitsregels van de Wet kinderopvang en de bijbehorende Beleidsregels kwaliteit. Alle vormen van kinderopvang hebben een eigen toetsingskader.

Terug

 

Welke instanties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit?

Overheid stelt het beleid vast

De landelijke overheid is verantwoordelijk voor het vaststellen van het landelijke kinderopvangbeleid.

Gemeente voert het beleid uit

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het plaatselijke toezicht. De gemeente heeft verschillende handhavingsinstrumenten om gastouderbureaus die tekort schieten aan te pakken (bv. boetes of in opheffing).

GGD inspecteert en controleert

De daadwerkelijke inspecties van gastouders en gastouderbureaus worden uitgevoerd door de GGD. De GGD controleert gastouderbureaus jaarlijks of zij voldoen aan de wettelijke eisen. Dit gebeurt meestal onaangekondigd. Ook controleert de GGD steekproefsgewijs een deel van de gastouders. De controle door de GGD valt onder het toezicht van de plaatselijke gemeente.

Om ingeschreven te blijven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspelzalen (LRKP) moet een gastouderbureau voldoen aan alle eisen.

Terug

 

Hoe waarborgt Christelijk Gastouderbureau Korelon de opvang bij de gastouder?

Koppelingsgesprek voorafgaand aan de opvang

Voordat de opvang ingaat hebben de ouder(s), de gastouder in aanwezigheid van de opvangconsulente een koppelingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over de opvang en documenten ingevuld. De opvangconsulente zorgt ervoor dat alle belangrijke onderwerpen worden besproken, en dat afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Op deze manier kunnen ouders én gastouder alle wensen neerleggen ter bespreking, kan de opvangconsulente tussen partijen bemiddelen en adviseren én weten alle partijen precies waar ze aan toe zijn voordat de opvang daadwerkelijk van start gaat. Ook kunnen afspraken worden teruggezien, omdat alle afspraken (die afwijken van de standaard richtlijnen) schriftelijk worden vastgelegd. 

Voortgangsgesprek binnen een halfjaar na start opvang

Binnen een halfjaar na start van de opvang volgt een voortgangsgesprek met de gastouder. Aan de hand van een gespreksverslag wordt de opvang doorgenomen en wordt gekeken of alles goed loopt. Ook de ouders kunnen hierbij aanwezig zijn.

Jaarlijkse evaluatie van de opvang 

Elk jaar wordt een evaluatiegesprek gevoerd tussen ouders, gastouder en opvangconsulente. Aan de hand van vaste gesprekspunten waarin alle aspecten van de opvang aan de orde komen, wordt de opvang en het welbevinden van de gastkinderen geëvalueerd. 

Afnemen jaarlijkse risico-inventarisatie bij de gastouder

Het is belangrijk dat de opvang veilig en hygiënisch is en dat risico’s in beeld worden gebracht. Waar nodig, dienen acties te worden ondernomen om deze risico’s te verminderen of zelfs helemaal uit te sluiten. Om deze reden wordt jaarlijks op elke opvanglocatie een risico-inventarisatie afgenomen door onze opvangconsulentes. Deze wordt op schrift gezet. Wanneer herstelacties moeten worden ondernomen, wordt dit ook vermeld op de risico-inventarisatie, evenals de termijn waarop dit moet gebeuren, de verantwoordelijke voor de actie én de manier waarop de uitvoering van de actie wordt gecontroleerd. 

Controlebezoek

Wanneer bij het afnemen van de risico-inventarisatie blijkt dat niet alles op orde is in de opvanglocatie, wordt dit vastgelegd. De uitvoering van de herstelacties kan via digitale foto’s of via een controlebezoek worden gecontroleerd. 

Vragen

Ouders en gastouders kunnen met hun vragen terecht bij de eigen opvangconsulente. 

Deskundigheidsbevordering 

Alle gastouders dienen te beschikken over een geldig certificaat EHBO bij Kinderen. Onze EHBO-cursussen bij kinderen zijn uitbesteed aan Livis. Door het grote aantal cursussen, kunnen we deze cursussen tegen sterk gereduceerd tarief aanbieden aan zowel ouders als gastouders. De cursussen kunnen altijd op korte termijn én in de buurt worden gevolgd via open inschrijving. 

Daarnaast hebben wij met Livis de overeenkomst gesloten een aantal cursussen uitsluitend open te stellen voor onze eigen ouders en gastouders. De kwaliteit is dezelfde, de trainer is christen en de deelnemers zijn allen ingeschreven bij onze organisatie. 

Klachten

(Gast)ouders met klachten over onze organisatie vragen we in eerste instantie contact op te nemen met de desbetreffende persoon. Wanneer u het gevoel dat uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u altijd terecht bij de directie. Wij doen ons uiterste best een mogelijke klacht naar tevredenheid op te lossen. U heeft echter altijd het recht contact op te nemen met de onafhankelijke klachtencommissie waarbij wij zijn aangesloten. Dit is De Geschillencommissie (zie voor meer informatie www.degeschillencommissie.nl).

(Gast)Oudercommissie

Wij hebben, zoals wettelijk is voorgeschreven, een Oudercommissie benoemd met als taak het adviseren van onze organisatie omtrent het pedagogisch beleid, de Meldcode Kindermishandeling, het veiligheids- en gezondheidsbeleid, het klachtenreglement en eventuele prijswijzigingen.

Ouders kunnen hierin zitting nemen. U vertegenwoordigt in de Oudercommissie de mening van ouders en adviseert ons t.a.v. de kwaliteit.

Gastouders hebben geen wettelijk stemrecht. Omdat zij de uitvoerders zijn van ons pedagogisch beleid vinden we het echter heel belangrijk dat ook zij hun mening kunnen geven binnen de oudercommissie. Om die reden bieden wij gastouders de mogelijkheid als adviseur deel uit te maken van onze oudercommissie, waardoor deze een (Gast)Oudercommissie is geworden. Gastouders hebben alle bevoegdheden van een ‘gewoon’ lid van de oudercommissie, uitgezonderd stemrecht. Alle rechten en plichten van de (Gast)Oudercommissie kunt u vinden in het reglement (Gast)Oudercommissie. 

 • Wilt u deelnemen of heeft u interesse, kunt u een mail sturen naar jschot@korelon.nl. Zie onze website voor de leden van de oudercommissie. 
 • U kunt direct contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissie@korelon.nl.

Het reglement van de (Gast)Oudercommissie kunt u vinden bij de downloads onderaan de pagina.

 

Klachten van ouders

Vanaf de oprichting van onze organisatie (2007) tot heden, zijn geen klachten ingediend bij de klachtencommissie.

 

Klachten van de oudercommissie

Vanaf de oprichting van onze organisatie tot heden, zijn geen klachten ingediend bij de klachtencommissie door de oudercommissie.

Terug