Onze werkwijze

De werkwijze van Christelijk Gastouderbureau Korelon

Informeren en vergelijken

 • Al onze informatie staat op de website, zodat u deze rustig kunt doorlezen.
 • Heeft u een vraag? U kunt ons altijd mailen. Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar als u iemand persoonlijk wilt spreken, zie de contactinformatie.
 • Wij maken maximaal gebruik van de kinderopvangtoeslag. Daardoor kunnen we een aantrekkelijke adviesvergoeding hanteren voor de gastouder.
 • Voor de praktische invulling van de christelijke identiteit, ontvangen al onze ouders en gastouders gratis pedagogische handreikingen over sturing in gedrag en omgaan met straf, omgaan met seksualiteit, omgaan met identiteit en het omgaan met geweld en moderne media. 
 • Alle bij ons ingeschreven ouders en gastouders kunnen gebruik maken van onze EHBO bij kinderen-cursussen, georganiseerd via Livis. Deze bieden wij aan tegen sterk gereduceerd tarief. Dit lage tarief geldt voor open inschrijving, maar ook voor onze eigen cursussen. Bij de eigen cursussen zijn de trainers zelf christen. Ze kennen de identiteit dan ook van binnenuit. Dit merkt u in de manier waarop zij lesgeven, hun taalgebruik en de wijze waarop zij tegen het leven aankijken. Het lage cursustarief geldt zowel bij open inschrijving als voor onze eigen cursussen!
 • Een deel van onze gastouders is niet verzekerd. Om die reden hebben wij voor ALLE gastouders GRATIS een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, evenals een GRATIS ongevallenverzekering voor gastouders en gastkinderen. 
 • Gastouders die vijf kinderen of meer opvangen, worden bij ons als VIP behandeld en krijgen bij ons extra voordeel! Zo worden o.a. de kosten van VOG’s en EHBK door ons vergoed! Wilt u meer weten over uw voordeel als VIP-gastouder? Klikt u dan hier.
 • Christelijk Gastouderbureau Korelon biedt haar gastouders de mogelijkheid GRATIS gebruik te maken van het ontwikkelingsprogramma LEEF! Met de Bijbel en het Christelijk geloof als uitgangspunt, beoogt het  programma de totale ontwikkeling van het kind naar ziel, lichaam, verstand en geest. Vanuit de principes voorleven, naleven, uitleven, meeleven en beleven, wil LEEF! handvatten bieden aan de (gast)ouders, waarmee zij het leven met God als vanzelf overdragen aan hun (gast)kinderen. Meer informatie over LEEF! vindt u hier.
 • Gastouders met een COMPLEETpakket mogen GRATIS gebruik maken van de bijscholingsmogelijkheden via de Gastouderacademie.

Inschrijven

 • Inschrijven is gratis. 
 • U ontvangt uiterlijk de eerstvolgende werkdag een bevestiging van uw inschrijving.

Vinden van een gastouder of het vinden van gastkinderen

 • Heeft u nog geen gastouder of zoekt u (meer) gastkinderen? Dan kijkt onze opvangconsulente of wij een opvangaanvraag hebben die bij u(w) gezin past.
 • Kunnen we u niet direct een passend gezin bieden, dan neemt onze wervingsconsulente contact met u op om samen met u te kijken welke acties u kunt ondernemen voor het vinden van een gastouder of van gastkinderen in de buurt.
 • Daarnaast blijft Christelijk Gastouderbureau Korelon doorgaan met de zoektocht voor gastkinderen die bij u passen. Zodra zich ouders bij ons inschrijven met een passende opvangvraag, neemt onze opvangconsulente contact met u op voor het doorlopen van de verdere inschrijf- en koppelingsprocedure.

Bemiddelen

 • Wanneer wij denken een geschikt gezin te hebben gevonden laten wij u dit onmiddellijk weten.
 • Christelijk Gastouderbureau Korelon vindt het belangrijk de gastouders persoonlijk te kennen voordat wij hen aanbieden aan ouders en kinderen. Onze opvangconsulenten gaan daarom persoonlijk langs bij de gastouder, voordat wij hen aanbieden aan ouders. Een één-op-één kennismaking tussen de gastouder en onze opvangconsulente om van elkaar te weten wie we zijn, waar u en wij voor staan en te kijken of de gastouder en haar gezin, passen bij de kinderen die opvang nodig hebben. 
 • Wanneer we overtuigd zijn van de juiste keuze, worden ouders en gastouders eerst anoniem aan elkaar voorgesteld. 
 • Heeft u twijfels? Dan gaan de zoekacties gewoon door. Pas wanneer u beiden een goed gevoel heeft bij de eerste kennismaking, wisselen we de naam- en adresgegevens uit en kunt u persoonlijk met elkaar kennismaken.

Kennismaking

 • Wanneer u met elkaar hebt kennisgemaakt, heeft u beiden ná de kennismaking een week bedenktijd. U kunt alles even laten bezinken en een bewuste keus maken.

Koppeling en contract

 • Besluit u beiden verder te gaan met de koppeling? Dan organiseren wij een koppelingsgesprek. Onze opvangconsulente is daarbij aanwezig. U krijgt vanzelfsprekend tevoren een bevestiging van dit gesprek. Ook alle documenten ontvangt u ruim op tijd, zodat u alle informatie tevoren al kunt doornemen.
 • In het koppelingsgesprek worden alle belangrijke punten van de opvang doorgenomen. Afspraken worden gemaakt en eventuele probleempunten worden besproken, waarbij onze opvangconsulente bemiddelt en adviseert.
 • Christelijk Gastouderbureau Korelon stelt per kind een helder, duidelijk contract op. 
 • Samen met de opvangconsulente en de ouder(s) vult u een afsprakenformulier in, waarin o.a. uw opvangvergoeding staat vermeld, evenals opvangdagen en opvangtijden. Ook afwijkende afspraken worden op dit formulier ingevuld. Als we zeker weten dat alle onderwerpen zijn besproken en op papier zijn gezet, kan de opvang starten.

Administratie

 • Christelijk Gastouderbureau Korelon verzorgt voor u de volledige administratie voor de kinderopvang.
 • U ontvangt van ons elke maand een duidelijke overzicht met de begeleidingskosten, per kind gespecificeerd het uurtarief, het aantal opvanguren en de totale opvangvergoeding. 
 • Wij zorgen voor incasso van de kosten bij de ouder(s) en de uitbetaling aan de gastouder. Wij kennen twee incasso- en uitbetalingsmomenten:
  • de eerste (hele) week van de maand (in dat geval dienen de uren uiterlijk de 4e van de maand te zijn geregistreerd en te zijn goedgekeurd door zowel u als de ouder)
  • de laatste (hele) week van de maand (in dat geval dienen de uren uiterlijk de 10e van de maand te zijn geregistreerd en te zijn goedgekeurd door zowel u als de ouder)
 • Aan het begin van jaar volgend op het opvangjaar ontvangen ouders én gastouders van ons een jaaroverzicht over de inkomsten van het voorgaande jaar. Ruim op tijd dus voor uw aangifte inkomstenbelasting en de bijbehorende afrekening van de toeslagen!

U regelt de opvang vanachter uw computer!

 • Ouders én gastouders kunnen zich bij ons inschrijven via de website.
 • De contracten worden snel en eenvoudig digitaal naar u verstuurd. De getekende contracten kunt u eveneens gescand via de mail retourneren (per post mag natuurlijk ook!).
 • Gastouders registreren de daadwerkelijke opvanguren online in hun eigen inlogpagina via MijnKorelon.nl. Ouders controleren en accorderen de uren eveneens online.
 • Wijzigingen in uw persoonlijke situatie? Ook dat kan digitaal via uw eigen omgeving van MijnKorelon.nl worden gewijzigd.
 • Alle overeenkomsten, facturen, vergoedingenoverzichten en andere documenten, worden bij ons digitaal verstuurd naar uw eigen omgeving in MijnKorelon.nl. U kunt hierop altijd inloggen, zodat u automatisch altijd alles bij de hand heeft in uw ‘digitaal archief’ van ontvangen documenten.

Kwaliteitsbewaking

 • Elk jaar komt onze opvangconsulente bij de gastouder langs voor een evaluatiegesprek. De ouders zijn hierbij aanwezig. We evalueren de opvang op basis van ons pedagogisch beleid en het welbevinden van de gastkinderen en passen, waar nodig, afspraken aan. Onze opvangconsulente is hierbij aanwezig, bemiddelt en adviseert u waar nodig. Ook zorgt zij ervoor dat alle individuele afspraken schriftelijk worden vastgelegd.
 • De woning van de gastouder wordt elk jaar door ons gecontroleerd op risico’s voor veiligheid en gezondheid. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat de opvanglocatie voldoet aan alle richtlijnen. 
 • Gastouders ontvangen van ons een gastoudermap, waarin alle documenten die aan de inspectie moeten worden overgelegd, geordend worden opgeborgen. Elk evaluatiegesprek loopt de opvangconsulente de map door, zodat we er zeker van zijn dat alle documenten op orde zijn en blijven.
 • De gastouders ontvangen zelf een origineel exemplaar van de risico-inventarisatie voor in de gastoudermap. Ouders tekenen voor akkoord met de risico-inventarisatie en kunnen deze altijd inzien op de opvanglocatie.
 • Christelijk Gastouderbureau Korelon bezoekt daarnaast de gastouder (nog) minimaal 1x per jaar extra. Ouders mogen hierbij eveneens aanwezig zijn.

 

Deskundigheidsbevordering

EHBO bij Kinderen

 • Alle gastouders van Christelijk Gastouderbureau Korelon dienen te beschikken over een geldig certificaat EHBO bij Kinderen. Onze EHBO-cursussen bij kinderen hebben wij uitbesteed aan Livis. Door het grote aantal cursisten, kunnen we deze cursussen tegen sterk gereduceerd tarief aanbieden aan zowel onze ouders als gastouders. De cursussen kunnen altijd op korte termijn én in de buurt worden gevolgd via open inschrijving. 
 • Daarnaast hebben wij met Livis de overeenkomst gesloten een aantal cursussen uitsluitend open te stellen voor onze eigen ouders en gastouders. De kwaliteit is dezelfde, de trainer is christen en de deelnemers zijn allen ingeschreven bij onze organisatie.

(Tijdelijk) stopzetten van de opvang

 • Het is belangrijk dat een kind het naar zijn zin heeft bij de gastouder. Ondanks de goede zorgen, kan het voorkomen dat de opvang moet worden stopgezet, omdat een kind niet kan wennen. Wij hanteren een opzeg- of wijzigingstermijn van 1 maand.
 • Tijdens zwangerschapsverlof van de ouders of van de gastouder, kan de opvang tijdelijk worden stopgezet wanneer ouders en gastouder hier beiden mee akkoord gaan.

 

Vragen

Algemene vragen

U kunt bij vragen altijd terecht bij uw eigen contactpersoon (opvangconsulente). Daarnaast kunt u mailen of met uw vragen bellen naar ons kantoor.

Financiële vragen

Christelijk Gastouderbureau Korelon heeft een Financiële Helpdesk, waar ouders met een COMPLEETpakket hun vragen kunnen stellen over kinderopvangtoeslag en inkomsten van de gastouder. 

Opvoedkundige vragen en vragen over de opvang

Christelijk Gastouderbureau Korelon biedt gastouders met een COMPLEETpakket eveneens de mogelijkheid tot het stellen van opvoedkundige vragen aan een van onze pedagogen.

 

Nieuws

Alle ouders en gastouders van Christelijk Gastouderbureau Korelon ontvangen maandelijks een nieuwsbrief. Hierin staat de laatste informatie over wet en regelgeving, zijn opvoedkundige tips opgenomen, leuke (knutsel)activiteiten met de kinderen, verwerking van de christelijke feestdagen met de kinderen en wordt u op de hoogte gehouden over nieuws binnen ons gastouderbureau.

(Gast)oudercommissie

Op onze website publiceren we de verslagen van de oudercommissie en inspectierapporten (zie hieronder onder ‘downloads’)

Maatschappelijk betrokken

 • Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang.
 • Wij zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. 
 • Christelijk Gastouderbureau Korelon probeert waar mogelijk het milieu te ontzien, door zoveel mogelijk digitaal te werken.

Klachten

 • Wij doen er alles aan zorgvuldig te handelen. Mocht u als (gast)ouder toch onvrede voelen over onze dienstverlening, neemt u dan contact op met de desbetreffende persoon. Vaak is onvrede terug te voeren op een miscommunicatie en kan een gesprek met de desbetreffende persoon uitkomst bieden. 
 • Wanneer een gesprek niet leidt tot de gewenste oplossing, kunt u te allen tijde contact opnemen met Hanneke Schot, de houder van Christelijk Gastouderbureau Korelon. Samen bekijken we uw probleem en proberen we tot een oplossing te komen.
 • Wij zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Klachten kunt u altijd aan deze externe klachtencommissie voorleggen via www.degeschillencommissie.nl.

Eigen klantomgeving: MijnKorelon.nl

Onze eigen klantomgeving is ingericht voor het registreren van opvanguren door de gastouders, die daarna door de ouders, eveneens via de klantomgeving, kunnen worden geaccordeerd. Daarnaast kunnen nieuwe kinderen worden aangemeld via de eigen klantomgeving, kunt u alle overeenkomsten, facturen, jaaroverzichten en andere toegestuurde documenten inzien, opslaan en afdrukken vanuit de eigen klantomgeving, en kunt u uw eigen gegevens inzien en wijzigen.